Khung trần chìm

Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U3050 ULTRA
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000 ULTRA
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U3050
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000-29
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000-32
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000-35
Khung trần thạch cao chìm ProMETAL U4000-40
Khung trần thạch cao chìm TEKO U4000
Khung trần thạch cao chìm TEKO U4000-29
Khung trần thạch cao chìm TEKO U4000-32

Khung trần nổi

Khung trần thạch cao nổi ProMETAL
Khung trần nổi ArTEK
Khung trần nổi ArTEK Plus
Khung trần nổi TEKO
Khung trần nổi T-Line
Khung trần nổi META

Trần trang trí ProMETAL

Trần trang trí
Trần trang trí

Khung vách

Khung vách ProMETAL
Khung vách TEKO

Phụ kiện

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE